top of page

חוות דעת של מומחה

 

בשנים האחרונות הכין המשרד מספר חוות דעת של מומחה. 

בכל המקרים אומצה חוות הדעת על ידי הגוף המחליט (ועדת תכנון, בית משפט) וההחלטה הסופית הייתה בהתאם לניתוח האדריכלי-משפטי-סטטוטורי של חוות הדעת:

1. רכס חלילים, מבשרת ציון:

הוגשה תביעה גדולה כנגד רמ"י.

עפ"י חוות הדעת שהכנו לא היה בסיס תכנוני לנטען בתביעה.

התביעה נדחתה ע"י בית המשפט. 

חוות הדעת הוכנה בהשתתפות אדר' יצחק לייבנד, במהלך השותפות עם אדר' ניצן ברגמן.

2. רח' יוברט המפרי, בת גלים, חיפה:

יזם ביקש לבנות בניין והו 29 דירות, על פי תמ"א 38.

חוות דעת הוזמנה ע"י שכנים פגועים.

חוות דעת: לועדה מקומית, ועדת ערר, בית משפט לעניינים מנהליים.

הפרויקט המוצע נפסל.

3. רח' שחר, ירושלים:

התנגדות שכנים לגובה בניין מתוכנן.

ההתנגדות התקבלה, וגובה הבניין המתוכנן הוקטן כפי שהציעה חוות הדעת.

חוות הדעת הוכנה במהלך השותפות עם אדר' ניצן ברגמן.

4. רחוב ליפשיץ, ירושלים:

התנגדות 

bottom of page